? ÁSZF

Általános szerződési feltételek


Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF)
Melyek kiterjednek az EZÜST KAMÉLEON Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság előtt 01-09-941409cégjegyzékszámon nyilvántartva, a továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra,rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmánakés műszaki feltételeinek meghatározásának, továbbá a szerződés módosításának ésmegszűnésének eseteit. A Szolgáltató a megrendelő számára a külön szerződésbenmeghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Ezen külön szerződés az eseti megrendeléselfogadásával valamint a külön megkötött keretszerződéssel illetve az ennek alapján leadotteseti megrendelések elfogadásával jön létre. A Megrendelő a Szolgáltatóval kötött szerződésvagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF kiterjeda magán- és üzleti Megrendelőkre. Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Szolgáltatóközös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltatójogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZFrendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha aSzolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van,úgy a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a Szolgáltató és aMegrendelő között létrejött keretszerződés és az eseti megrendelés között ellentmondás van,úgy az eseti megrendelés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.Hatályos 2014. január 1. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbimódosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján valóközzétételétől számított 5. napon lépnek hatályba.
SZERZŐDŐ FELEK
Szolgáltató cég (továbbiakban Szolgáltató): EZÜST KAMÉLEON KFT
Cím: 1164 Budapest Vidámvásár u. 4.
Székhely: 1163 Budapest Bem apó u. 9.
Képviseli: Czakó Zsolt (ügyvezető)
Adószám: 22739560-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-941409
Bankszámlaszám (HUF): HU42 10102237-46124900-01000001
Bankszámlaszám (EUR): HU31 10102237-46124900-01003303
IBAN: HU31
SWIFT: BUDAHUHB
EU TAX Nr: HU-22739560
Telefon/Fax: +36-1/400-0077
E-mail: info@ezustkameleon.hu
1. EZÜST KAMÉLEON KFT szolgáltatásai:
1.1. Magán Megrendelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, aki fogyasztóként a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból köti a Szolgáltatóval a szerződést.
1.2. Üzleti Megrendelőnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból köti a Szolgáltatóval a szerződést.
1.3. Szolgáltató munkanapokon 8-16.00 óráig tart nyitva (kitelepülés esetén ez az időpont eltérhet).
1.4.1. Rendezvénytechnikai szolgáltatások
1.4.2. Dekoráció
1.4.3. Kreatív munka
1.4.4. Reklámajándék, emblémázás
1.4.5. Grafikai tervezés, gyártás
1.4.6. Fa, fém és műanyag megmunkálás
1.4.7. Egyedi bútorkészítés
1.4.8. Egyedi utánfutó készítése
1.4.9. Kiállítási stand tervezése, gyártása és installálása
1.4.10. Látványtervezés
2. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A Szolgáltató részletes tájékoztatást ad a szerződés menetéről:

2.1. Megrendelő árajánlatot kér a Szolgáltatótól, ezt követően – amennyiben szükséges –találkozik a Megrendelővel, amelynek fő célja megismerkedni a feladattal. Fontos a feladathátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése. A Megrendelőnek megkell határoznia, hogy az általa kívánt munka milyen főbb tartalmi egyediségekkel,jellemzőkkel rendelkezzen. Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag törvényeslegyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmivagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem kötelesvizsgálni.
2.2. A Szolgáltató árajánlata – eltérő közlés híján – a Megrendelővel való közléstől számított30 napig hatályos, azaz eddig az időpontig tart a Szolgáltató ajánlati kötöttsége.
2.3. Megrendelő az (adott esetben cégszerű) aláírásával ellátott megrendelést eljuttatjaSzolgáltató részére elektronikus úton, postán, faxon vagy személyesen.
2.4. A szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét,
2.5. A Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződés érvényesen létrejön, ha
2.5.1. a Megrendelő a készítendő munka főbb formai és tartalmi elemeit meghatározta,
2.5.2. a Megrendelő és a Szolgáltató megállapodtak a szolgáltatás árában és annak teljesítésihatáridejében
2.5.3. a Megrendelő személyes és cégadataival a megrendelőlapot kitöltötte vagy a részéreküldött ajánlatot írásban elfogadja, visszaigazolja
2.5.4. a Szolgáltató jelezte a Megrendelőnek a megrendelés felvételét, visszaigazolta azelkészítés határidejét.
2.6. A megrendelés alapján Szolgáltató az adott munkára vonatkozó ütemezést készít, melykölcsönös aláírását követően a felek közötti szerződés részévé válik, az ütemezés kölcsönöselfogadása után kezdődhet a tényleges munka. Szolgáltató nem köteles meggyőződni arról,hogy a megrendelést, az ütemezést, illetve a szerződést a Megrendelő részéről az arra jogosultszemély írta alá.
2.7. Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között az adott projektre megbízási szerződésnem születik, a mindenkori ÁSZF-ben foglaltak lépnek érvénybe.Személyes adatok kezelése
2.8. A Szolgáltató az 1992. évi LXIII törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja aMegrendelő adatait.
2.9. Megrendelő a megrendelőlap aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz,hogy Szolgáltató a megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illetőszemélyes adatokat a jelen szerződés teljesítése illetve a Megrendelő és / vagy a Szolgáltatójogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja éskezelje, feldolgozza. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükségesadatfeldolgozási tevékenység során Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezelésselkapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről,amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.
2.10 Megrendelő a megrendelőlap aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy aszerződésre illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelésekérvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.
2.11 Szolgáltató és Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatoknyilvánosságával illetve a közpénzek átláthatóságával kapcsolatosan irányadó jogszabályirendelkezések miatt a szerződés illetve annak bizonyos részei mindenki számárahozzáférhetők lehetnek.
3. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
3.1. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott főbb egyediségek és jellegzetességekalapján grafikai tervet készít, melyet a Megrendelő részére bemutat. A terv tartalmazza a főbbelemeket és színeket. Amennyiben a terv nem nyeri el a Megrendelő tetszését lehetőség van újvagy módosított terv készítésére. A Megrendelő jóváhagyja az általa választott tervet. Ekkorelkezdődik a terv végleges kidolgozása és a további grafikai munka készítése.
3.2. A látványtervek célja, hogy bemutassa a megoldásokat, a stílust, a design lényegi elemeit.A tervet Szolgáltató úgy készíti el, hogy Megrendelő számára egyértelmű és egyszerű legyena választás. A felkínált alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekbőlegyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka. A tervek kizárólag aSzolgáltató tulajdonát képezik. Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül aMegrendelőnek választania, Szolgáltató további tervezési díj ellenében további terveket készít.Ennek feltétele a briefing és az elképzelések pontosítása. Amennyiben a megadottparaméterek a tervezés során lényegesen megváltoznak a Megrendelő kérésére, Szolgáltatóerről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.
Munka készítésének folyamata
3.3. A Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog vonatkozóelőírásait és a jó erkölcs szabályait, mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagya szerzői, iparjogvédelmi vagy egyéb jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán fennállójogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányúmegrendeléseit sem a munka tervezése, sem készítése során nem fogadja el. Megrendelőjogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztetőutasítása esetén Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült káránakmegtérítését az 5.3. pont rendelkezései szerint. Szolgáltatót ezen a téren előzetes tájékozódásikötelezettség nem terheli.
3.4. A Megrendelő kiválasztja a neki legjobban tetsző tervet, amelyet a választottkoncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása követ.
Szerződés biztosíték
3.5. A szerződés teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató előleg fizetését kötheti ki. Aszerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a vállalkozási díjba beleszámít. Az előlegösszege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a munkakészítés 50%-a. Az előlegre vonatkozókikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelésben) előzetesen jelzi.Az előlegszámla kiállítására a Vállalkozó a megrendelés hatályba lépésének napján válikjogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelőaz előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Vállalkozó nem kezdi meg a szerződésteljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyivalmeghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő azelőlegszámlát.
3.6. A Szolgáltató – amennyiben erről a Megrendelő külön nem rendelkezik – az általaelkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciakéntkorlátozás nélkül felhasználhatja. Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat 5bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzőijogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogoka Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. Megrendelőnekpusztán a teljesítés során létrehozott művekhez történő hozzáférés jogán még önmagábansemmilyen felhasználási joga nem keletkezik. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadikszemélyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhatközvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jogMagyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyenváltoztatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nemfoglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy,ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyosszerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnakmegfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha Megrendelőa jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteleselőzetesen és írásban kezdeményezni. A Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállítottdolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyesmegrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő avállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.Tekintettel a felhasználási jog jelen pontban meghatározott tartalmára, Megrendelő tudomásulveszi, hogy szerzői jogsértést követ el, amennyiben a szerződésből őt terhelő összes fizetésikötelezettség teljesítését megelőzően kezdi meg a Szolgáltató által a teljesítés soránlétrehozott művek felhasználását.
Fizetés módja, a teljesítés átvétele, ellenőrzése
3.7. Fizetés módja: készpénzben, előreutalással vagy átutalással a teljesítéstől számított „x”napon belül (az elfogadott árajánlatnak megfelelően). Az azt követő késedelmes fizetésekesetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékűkésedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülővalamennyi költséget (pl. postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) ismegtéríteni.
- Az irányadó fizetési határidőt több mint 8 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén ateljesítésig felfüggesztheti a megrendelés vagy a Megrendelő egyéb megrendeléseinekteljesítését,
- az irányadó fizetési határidőt több mint 30 nappal meghaladó fizetési késedelem eseténazonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést és elállhat a már leadott megrendelésekteljesítésétől
3.8. Az árajánlatban szereplő tételek, anyagok stb. összeállításához, legyártásáhozlegkevesebb „y”munkanap szükséges (az elfogadott árajánlatnak megfelelően). A minimálisgyártási időn túl történő megrendelés esetén a munka visszamondásra kerülhet illetve azelőkészület során felmerülő esetleges hibákért illetve hiányos teljesítésért az Ezüst Kaméleonkft felelősséget nem vállal.
3.9. Jóváhagyás esetén Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet Megrendelőkészpénzben, előreutalással vagy átutalással egyenlíthet ki. Az átutalásos fizetés – egyébmegállapodás híján – az árajánlatban szereplő fizetési határidővel történik. 6
3.10. A Szolgáltató által gyártott termékek a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonátképezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előttemár megtörtént.
3.11. Az elkészített munka mennyiségi ellenőrzését Megrendelő az átadáskor végzi el ésesetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltatófelé. Amennyiben az átadott munka volumene vagy milyensége nem teszi lehetővé azazonnali átadás-átvételt, úgy azt Megrendelő köteles haladéktalanul elvégezni, akésedelemmel kapcsolatos károkért kizárólag Megrendelő a felelős.
3.12. Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodásáteredményezi a 3.11. pont rendelkezései szerint.
3.13. A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, a követeléskezelés mindenköltsége a Megrendelőt terheli.
4. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a 15 napos határidőbetartásával.
4.2. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szerződés módosításravonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabbmegrendelést, ha Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn aSzolgáltatóval szemben.
4.3. Ha a felek között korábban létrejött szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelőújabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egyújabb megrendelőlapot és a Szolgáltató részére elküldi vagy átadja. A szerződésmódosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén - a Szolgáltató visszaigazolást küld. Aszerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.
5. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
5.1. A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.
5.2. A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:
5.2.1. a felek közös megegyezésével,
5.2.2. a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
5.2.3. a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.
5.3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak afelmerült kárát megtéríteni az alábbiak szerint:
5.3.1. Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát a munkakezdésiszakaszában (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tetta szerződés érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie kárátalányként.
5.3.2. Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett atervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetniekárátalányként.
5.3.3. Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően azt nem veszi át, akkor amunka/termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie kárátalányként, mivel a Szolgáltatószerződésszerűen teljesített.
5.4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyalfelmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikéttanúsítja:
5.4.1. Ha a Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett és felhívásra semrendezi tartozását,
5.4.2. Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolásáthatározza el,
5.4.3. Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő a vállalkozási díj 100%-ánakmegfelelő kárátalányt köteles megfizetni kivéve az 5.4.3 pont szerinti esetet. Rendkívülifelmondás esetén a megrendeléseket a Vállalkozó nem köteles teljesíteni. Az ilyenmegrendelések teljesítésétől a Vállalkozó írásban jogkövetkezmények nélkül elállhat.
5.5. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondásanem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.
5.6. A postai úton eljuttatott írásbeli közléseket a Megrendelőlapon feltüntetett címre kellmegküldeni ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. A postai küldeményt a feladásátólszámított 3. munkanapon kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni, a korábbi közlés azonbanbizonyítható.
5.7 Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítéseszempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 napon belül írásban közölniSzolgáltatóval.
6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek ésegymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.
6.2. Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatásikötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítikelőnyben.
6.3. Ezüst Kaméleon Kft az elvégzett munkákról kép-, és videó anyagot készíthet, melyet,mint referencia a weboldalain közzétehet. Erről megrendelőt külön írásban nem kell, hogytájékoztassa és ehhez megrendelő hozzájárulása (sem írásbeli, sem pedig szóbeli) nemszükséges.
6.4. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő Feletérintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesekmegőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessenhozzá. A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.
6.5. Szerződő Felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik Szerződő Feletillető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződőjogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékekena jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Vállalkozót.
6.6. Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,különösen az alábbi jogszabályok irányadók:
6.6.1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatoknyilvánosságáról
6.6.2. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
6.6.3. 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
6.6.4. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
6.7. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven egyaránt érvényes. A felek között létrejött jogivitákra a magyar jog előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a helyi bíróság illetékességébetartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.Kelt: Budapest, 2014. január 1.

Tekintse meg a PDF dokumentumot

Rólunk

Munkáink nagyon összetettek. Sok szakma gondos munkájának eredménye, amelyekkel büszkélkedhetünk.A különböző szakterületeken szerzett tapasztalatok és ismeretek nagy hasznunkra vannak jövőbeni munkáink megtervezésekor. Munkáinkban fontos szerepet játszik az újrahasznosíthatóság, többszöri felhasználhatóság.


Olvass még

Prezi

Ezüstkaméleon prezi